Procedury przyłączenia zgodnie z Kodeksami Sieciowymi

Aktualnie obowiązują trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC)  oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii  z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

 1.  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0631

Zgodnie z art. 3 – rozporządzenie to dotyczy co do zasady nowych modułów wytwarzania energii uznanych za istotne zgodnie z art. 5, przy czym za istotne uznano co do zasady wszystkie moduły wytwarzania energii o mocy maksymalnej co najmniej 0.8 kW (zatem także większość mikroinstalacji).

Zgodnie z art. 3 ust. 2- rozporządzenie nie dotyczy jedynie:

 1. a)modułów wytwarzania energii przyłączonych do systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych ani do części systemu przesyłowego ani do systemów dystrybucyjnych wysp stanowiących części państw członkowskich, których systemy nie pracują synchronicznie z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej, obszarem synchronicznym Wielkiej Brytanii, nordyckim obszarem synchronicznym, obszarem synchronicznym Irlandii i Irlandii Północnej lub bałtyckim obszarem synchronicznym;
 2. b)modułów wytwarzania energii, które zostały zainstalowane w celu zapewniania zasilania rezerwowego i pracują równolegle z systemem przez mniej niż pięć minut w miesiącu kalendarzowym, gdy system znajduje się w stanie normalnym. Pracy równoległej w trakcie konserwacji lub testów rozruchowych danego modułu wytwarzania energii nie zalicza się na poczet limitu pięciu minut;
 3. c)modułów wytwarzania energii, które nie mają stałego punktu przyłączenia i są używane przez operatorów systemów do tymczasowego zapewniania mocy, gdy normalna moc systemu jest częściowo lub całkowicie niedostępna;
 4. d)urządzeń magazynowania, z wyjątkiem szczytowo-pompowych modułów wytwarzania energii zgodnie z art. 6 ust. 2.

 Dodatkowo – w niektórych przypadkach określonych w art. 4 ww. rozporządzenia – znajduje ono zastosowanie także do istniejących modułów wytwarzania energii.

 1.  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DC) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1388

 Zgodnie z art. 3 ww. rozporządzenia:

 1. Wymogi dotyczące przyłączania określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do:
 2. a)nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 3. b)nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 4. c)nowych systemów dystrybucyjnych, w tym nowych zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
 5. d)nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP.

Właściwy operator systemu odmawia zgody na przyłączenie nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, nowego instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowego systemu dystrybucyjnego, jeśli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu i nie są objęte odstępstwem przyznanym przez organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, przez inny organ właściwy w danym państwie członkowskim zgodnie z art. 50. Właściwy operator systemu powiadamia właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD oraz – o ile organ regulacyjny nie określił inaczej – organ regulacyjny o przedmiotowej odmowie w formie pisemnego uzasadnionego oświadczenia.

W oparciu o wyniki monitorowania przestrzegania wymogów zgodnie z tytułem III właściwy OSP odrzuca usługi regulacji zapotrzebowania podlegające przepisom art. 27–30 oferowane przez nowe jednostki odbiorcze niespełniające wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 1. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:
 2. a)instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych lub do części systemu przesyłowego bądź systemów dystrybucyjnych wysp stanowiących części państw członkowskich, których systemy nie pracują synchronicznie z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej, obszarem synchronicznym Wielkiej Brytanii, nordyckim obszarem synchronicznym, obszarem synchronicznym Irlandii i Irlandii Północnej lub bałtyckim obszarem synchronicznym;
 3. b)urządzeń magazynowania, z wyjątkiem szczytowo-pompowych modułów wytwarzania energii zgodnie z art. 5 ust. 2.
 4. W przypadku instalacji odbiorczych lub zamkniętych systemów dystrybucyjnych posiadających więcej niż jedną jednostkę odbiorczą, przedmiotowe jednostki odbiorcze traktuje się razem jako jedną jednostkę odbiorczą, jeśli nie można ich eksploatować niezależnie od siebie lub jeśli uzasadnione jest traktowanie ich łącznie.

 Z uwagi na powyższe – rozporządzenie nie znajduje zastosowania do instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. nie będących ani systemami dystrybucyjnymi a ni instalacjami wykorzystywanymi do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP.

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1447

Zgodnie z art. 3 ust. 7 ww. rozporządzenia – rozporządzenie to nie ma zastosowania do:

 1. a)systemów HVDC, których punkt przyłączenia jest poniżej 110 kV, chyba że właściwy operator systemu przesyłowego wykaże, iż wywołują one skutki transgraniczne. Przy dokonywaniu oceny właściwy operator systemu przesyłowego bierze pod uwagę długoterminowy rozwój sieci.
 2. b)systemów HVDC i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przyłączonych do systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych bądź do części systemu przesyłowego lub systemów dystrybucyjnych wysp stanowiących część państw członkowskich, których systemy nie pracują synchronicznie z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej, obszarem synchronicznym Wielkiej Brytanii, nordyckim obszarem synchronicznym, obszarem synchronicznym Irlandii i Irlandii Północnej ani bałtyckim obszarem synchronicznym.

Z uwagi na powyższe – ponieważ sieć dystrybucyjna PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o.  pracuje na napięciu poniżej 110 kV a jednocześnie – z uwagi na jej położenie geograficzne – przyłączenie systemów HVDC nie wywołałoby skutków transgranicznych – zatem ww. rozporządzenie nie znajduje zastosowania do sieci PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o.

Celem wdrożenia powyższych rozporządzeń – w ramach współpracy największych OSD w Polsce  w ramach PTPiREE –  zostały opracowane procedury postępowania w ramach procesu przyłączenia w tym obejmujące dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne w procesie przyłączenia oraz zasady uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie przyłączanych instalacji.

Procedury te została opublikowane w szczególności na stronie OSD nadrzędnego w stosunku PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o.  (tj. operatora systemu dystrybucyjnego posiadającego bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową, do którego sieci przyłączona jest sieć PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o.), którym jest TAURON Dystrybucja S.A.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/kodeksy-sieciowe

PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. informuje zatem iż celem realizacji postanowień Kodeksów Sieciowych – postanowiła przyjąć i stosować powyższe procedury opublikowane na stronie TAURON Dystrybucja S.A. – jako własne (za wyjątkiem procedur dot. kodeksu sieci dotyczącego przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego – który to kodeks z uwagi na jego przedmiot nie obejmuje sieci PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o.)

Zatem ilekroć z dokumentach opublikowanych na ww. stronie TAURON Dystrybucja S.A. jest mowa o tym podmiocie lub o OSD – to należy przez to odpowiednio rozumieć PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o.

Jednakże formularze wniosków o przyłączenie, które należy stosować w procesie przyłączenia oraz wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG) – zatwierdzone decyzją Prezesa URE wydaną na wniosek PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. – zostały odrębnie opublikowane na stronie internetowej PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o.:  /oferta/media-energetyczne/osd-elektryczne/