Jak przyłączyć się do sieci wodno kanalizacyjnej

Krok 1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia się do sieci wod.-kan.

Należy wypełnić odpowiedni wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wnioski są dostępne na stronie internetowej firmy w zakładce „do pobrania”.

Wnioski należy składać w wybrany sposób:

 • Pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
 • Dostarczyć osobiście do siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ważne są na okres dwóch lat od dnia ich wydania.

Krok 2. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy.

Na podstawie otrzymanych warunków przyłączenia do sieci należy opracować dokumentację techniczną przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

Krok 3. Zgłoszenie gotowości przystapienia do wykonywania nowych przyłączy przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Przystąpienie do wykonania nowego przyłącza należy zgłosić 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Druk zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej firmy w zakładce „do pobrania”. Druk należy dostarczyć w wybrany sposób:

 • Pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
 • Dostarczyć osobiście do siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Ponadto w dniu złożenia wniosku o przestąpieniu do wykonywania przyłączy należy przedłożyć kompletny projekt przyłączy na zasadach określonych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle (Uchwała nr VIII/84/19 Rady miasta Kędzierzyn – Koźle z dn. 25 kwietnia 2019 r.)” do uzgodnienia.

Po pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej przez PCC EB można przystąpić do budowy przyłączy.

Krok 4. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Po wybudowaniu, a przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, należy zgłosić gotowość do odbioru technicznego.

Druk zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej firmy w zakładce „do pobrania”. Druk należy dostarczyć w wybrany sposób:

 • Pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
 • Dostarczyć osobiście do siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Za wykonanie próby oraz przygotowanie stosownego protokołu odbioru, w dwóch egzemplarzach, odpowiada Wykonawca przyłącza.
Protokół odbioru musi zawierać:

 • Dane nieruchomości (adres, nr działki);
 • Dane przyłącza (rodzaj, materiał, średnica, długość);
 • Docelowa lokalizacja montażu wodomierza wraz z jego średnicą;
 • Ciśnienie przeprowadzonej próby oraz czas;
 • Wynik próby (pozytywny / negatywny);
 • Załącznik w postaci mapki poglądowej z zaznaczoną lokalizacją trasy przyłącza.

Wzór protokołu odbioru jest dostępny na stronie internetowej firmy w zakładce „do pobrania”.

UWAGA: Istnieje możliwość wykonania próby szczelności przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego przez PCC EB w ramach usługi. Koszt wykonania próby znajduje się w cenniku usług dodatkowych w zakładce „cenniki”. Druk zlecenia usługi dodatkowej jest dostępny na stronie internetowej firmy w zakładce „do pobrania”.

Krok 5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne podlegają obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Po odbiorze technicznym przyłącza, a przed jego zasypaniem, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykoananie geodezyjnego pomiaru powykoanwczego.

Krok 6. Protokół końcowy

W celu sporządzenia końcowego protokołu odbioru, po wybudowaniu nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, należy dostarczyć do PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Za wykonanie protokołu końcowego odpowiada PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.

Końcowy protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego stanowi wymóg do sporządzenia umowy.

Krok 7. Umowa na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków/ wód opadowych lub roztopowych, w przypadku:

Druk wniosku o zawarcie umowy jest dostępny na stronie internetowej firmy w zakładce „do pobrania”. Druk należy dostarczyć w wybrany sposób:

 • Pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
 • Dostarczyć osobiście do siedziby firmy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

UWAGA: Ponadto, przed podpisaniem umowy Dostawca ścieków przemysłowych posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne lub składa oświadczenie, że ścieki przemysłowe pochodzące z instalacji nie zawierają substancji, o których mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220).