Jak zainstalować podlicznik

Wodomierz dodatkowy (podlicznik) służy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu), która nie trafia do sieci kanalizacyjnej. Na podstawie jego wskazań, ilość odprowadzanych ścieków zostanie pomniejszona o ilość wody zużytej do podlewania ogrodu.

Odbiorcy, którzy będą chętni do zainstalowania wodomierza dodatkowego (podlicznika) zobowiązani są do spełnienia poniższych punktów:

 • Złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy wodomierza dodatkowego (podlicznika) (druk do pobrania w zakładce „do pobrania”.

 • Przygotować miejsce pod montaż wodomierza dodatkowego, zgodnie z warunkami technicznymi, a następnie zamontować wodomierz dodatkowy (podlicznik).

 • Montaż wodomierza dodatkowego (podlicznika) należy zgłosić do służb PCC EB w celu ustalenia terminu zaplombowania zainstalowanego przez Odbiorcę wodomierza dodatkowego (podlicznika).

 • Po oplombowaniu wodomierza i spisaniu odpowiedniego protokołu, wodomierz dodatkowy (podlicznik) zostanie przyjęty do rozliczeń.

Wszelkie koszty związane z zainstalowaniem wodomierza dodatkowego (podlicznika) na instalacji wewnętrznej Odbiorcy, tj. przygotowanie miejsca pod montaż, zakup i montaż wodomierza dodatkowego (podlicznika), pokrywa Odbiorca. Pierwsze plombowanie wodomierza dodatkowego (podlicznika) jest nieodpłatne.

Wodomierz dodatkowy jest własnością Odbiorcy. Obowiązkiem Odbiorcy jest okresowa legalizacja wodomierza dodatkowego (podlicznika), co może również zlecić odpłatnie służbom PCC EB. Ważność cechy legalizacyjnej wynosi 5 lat.

Odczyty wodomierzy dodatkowych (podliczników) należy podawać do 25. dnia każdego miesiąca na wybrany poniżej sposób:

 1. Wypełniając formularz w zakładce „podaj stan wodomierza dodatkowego (podlicznika)”
 2. na adres e-mail: wodomierze.blachownia@pcc.eu
 3. telefonicznie: +48 77 488 62 11 (przez całą dobę)

Wodomierz dodatkowy (podlicznik) nie będzie przyjmowany do rozliczeń w bieżącym okresie obrachunkowym, w przypadku jednej z poniższych przyczyn:

 1. Brak ważnej cechy legalizacyjnej;
 2. Zerwana plomba;
 3. Uszkodzony wodomierz dodatkowy (podlicznik);
 4. Miejsce instalacji wodomierza dodatkowego (podlicznika) jest niezgodne z warunkami technicznymi;
 5. Woda pobierana za wodomierzem dodatkowym (podlicznikiem) jest odprowadzana do kanalizacji;
 6. Odczyt wodomierza dodatkowego (podlicznika) został podany po 25. dnia miesiąca.