Polityka Prywatności

1. WSTĘP.

1.1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO.  Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, komputerach, urządzeniach przenośnych i w zabezpieczonych pomieszczeniach. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, wprowadziliśmy oraz stosujemy odpowiednie procedury, polityki i instrukcje umożliwiające właściwe funkcjonowanie realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych, szkolimy nasz personel w dziedzinie ochrony danych, kontrolujemy i weryfikujemy obowiązujący u nas system ochrony danych.

1.2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. używamy następujących skrótów:

„Polityka” – oznacza niniejszą Politykę Prywatności PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.

„My” – oznacza Administratora, o którym mowa w 2.1.;

„Ty” – oznacza Ciebie, czyli osobę fizyczną, których dane są przez nas przetwarzane;

„dane” – oznacza dane osobowe;

„Klienci” – oznacza dokonujących zakupu towarów i usług wchodzących w skład naszej oferty handlowej;

„Kontrahenci” – oznacza dostarczających nam towary i usługi;

„RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. ADMINISTRATOR

2.1. Administratorem danych jest PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.  z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolonej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 56798, posiadająca NIP 7491797766, REGON: 531407532.

2.2. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: ochronadanychpcceb@pcc.eu, lub używając tradycyjnej poczty wyślij żądanie pod adres wskazany w pkt 2.1. Możesz również zgłosić się bezpośrednio do nas w siedzibie naszej spółki. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

3. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA, PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

3.1.  Parametry takie jak: cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych,  okres przechowywania danych, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – dla poszczególnych kategorii osób, wskazane wskazane są w zakładkach do których prowadzą poniższe odniesienia.

3.2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych. Nie przetwarzamy danych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami, (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

3.3. Przygotowaliśmy także dla Ciebie informację o parametrach wymienionych w 3.1., wystarczy abyś kliknął kategorię, do której należysz. Lista kategorii znajduje się poniżej:

KLIENCI I KONTRAHENCI ZARÓWNO KORPORACYJNI JAK I INDYWIDUALNI  (Link do klauzula_klien_kontr.pdf)

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI

(Link do Klauzula_personel.pdf)

 

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZĄ FIRMĘ (Link do klauzula_monit.pdf)

 

KANDYDACI DO PRACY (Link do klauzula_rekrut.pdf)

4. OSOBY, KTÓRYM DANE SĄ PRZEKAZYWANE

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być właściwe Urzędy Skarbowe i inne organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (przekazanie danych nastąpi zgodnie z tymi przepisami).  Ponadto Twoje dane są przekazywane podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług prawnych, naszym biegłym rewidentom, podmiotom zajmującym się dostawą lub obsługą naszego systemu informatycznego lub dostarczają nam inne usługi IT, podmiotom odpowiedzialnym za kontrolę wejść i wyjść na nasz teren, a także podmiotom dokonującym zniszczenia nośników danych, na podstawie zawartej z nami umowy oraz dostarczających nam inne usługi lub towary, wspomagające naszą działalność.

5. TWOJE PRAWA

5.1. Przysługuje Ci:

5.1.1.      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

5.1.2.      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

5.1.3.      Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwa­rzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.4.      Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich da­nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko­nywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarza­nia danych. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe (to znaczy wymagane prawem) lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.5.      Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

5.1.6.      Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszech­nie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowe­go (np. format ,,.csv” dane Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu pod­miotowi). Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę lub umowę, a także gdy Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w formie papierowej.

5.1.7.      Prawo do wniesienia skargi.

Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli jednak uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra­wem, w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych, prosimy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres e-mail wskazany w 2.2. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Możesz złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.1.8.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgo­dy przed jej wycofaniem. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.2. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: wskazany w pkt 2.2 lub zgłoś się pod adres wskazany w pkt 2.1. Formularz wniosku dostępny jest tutaj:

FORMULARZ             (Link do Wniosek_RODO.pdf)

5.3. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpo­wiednio Cię zidentyfikować.

6. PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przez nas profilowane. Profilowanie, zgodnie z RODO, oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

7.    PLIKI COOKIES

7.1. Ta strona, dla Twojej wygody, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz, do Twojego urządzenia.

7.2. Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).